Algemene voorwaarden Over Schrijven Gesproken

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten die geleverd worden via Over Schrijven Gesproken. De algemene voorwaarden zijn na te lezen op www.overschrijvengesproken.nl en kunnen op verzoek ook worden toegezonden.

Artikel 1 Bepaling

1.1 Opdrachtgever

Onder opdrachtgever valt degene – een instantie of persoon – die de opdracht verstrekt aan de opdrachtuitvoerder.

1.2 Opdrachtuitvoerder

Over Schrijven Gesproken, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer  70567913, met als uitvoerende persoon Giovanna Jansen.

Artikel 2  Offertes, facturen en tarieven

2.1 Een kennismakingsgesprek is kosteloos en kan geboekt worden als ‘Gratis schrijfcoachsessie’ via de website. Een gratis schrijfcoachsessie duurt 30 minuten.

2.2 Een offerte kan kosteloos aangevraagd worden en is vrijblijvend. Tenzij anders aangegeven is een offerte 30 dagen geldig. Na die tijd kan het zijn dat de prijzen anders zijn of dat een product of dienst niet meer beschikbaar is.

2.3 De prijzen zijn exclusief btw, tenzij anders aangegeven.

2.4 De prijzen in de offertes gelden voor de op de offerte staande dienst of opdracht. De kosten voor bijkomend werk of extra kosten worden apart in rekening gebracht.

2.5 De offerte wordt omgezet in een opdracht na een schriftelijk of mondeling akkoord van de opdrachtgever. Een opdracht is bindend.

2.6 Afhankelijk van de opdracht kan een vaste prijs voor de hele opdracht of een uurtarief berekend worden.

2.7 Schrijfcursussen, schrijfcoaching en losse coachingsessies worden vooraf betaald via het betalingssysteem op de website van Over Schrijven Gesproken. Via Mollie Payments worden de gangbare betaalmethodes geboden.

2.8 Voor redactioneel werk zoals manuscriptredactie, tekstschrijven, corrigeren of vertalen van teksten wordt een factuur gestuurd.

2.9 Bij ghostwriting van een boek dient de factuur voor aanvang van het schrijven betaald te worden.

2.10 Eventuele bijkomende kosten, zoals reiskosten, zijn niet in de prijs inbegrepen en zullen apart in rekening worden gebracht.

2.11 Indien betaling in meerdere termijnen mogelijk is op een product of dienst, staat dit op de website bij het betreffende product of dienst erbij. Indien dit er niet bij staat is betaling in termijnen in principe niet mogelijk.

2.12 Voor alle facturen geldt een betalingstermijn van 30 dagen.

2.13 Indien de factuur na 30 dagen niet betaald is, wordt er een betalingsherinnering gestuurd met het verzoek om zo spoedig mogelijk voor de betaling zorg te dragen. Indien de factuur na 60 dagen nog steeds niet betaald is, is de opdrachtuitvoerder genoodzaakt om juridische stappen te ondernemen. De kosten daarvoor komen te liggen bij de opdrachtgever die in gebreke van betaling is gebleven. Tevens dient de opdrachtgever de wettelijke rente over het verschuldigde bedrag te betalen.

Artikel 3 Wijzigingen

3.1 Wanneer de opdrachtgever wijzigingen in de opdracht wil, dient dit altijd in overleg te zijn met de opdrachtuitvoerder. Wanneer de wijzigingen meer arbeidsuren met zich mee brengen, zullen die apart in rekening gebracht worden. Wijziging in de opdracht kan invloed hebben op de afgesproken leverdatum.

3.2 Bij wijziging van de opdracht betreffende werk dat al door Over Schrijven Gesproken geleverd is, voor teksten die al geschreven of gecorrigeerd zijn bijvoorbeeld, dient er voor het gedane werk, dan wel de gewerkte arbeidsuren betaald te worden, ongeacht of de opdrachtgever de tekst nog wil hebben.

3.3 Bij wijziging van de opdracht door de opdrachtgever na betaling van de factuur, wordt er geen restitutie verleend indien de wijziging minder arbeidsuren, product of dienst betekent. De opdrachtuitvoerder is niet verplicht een ander product of dienst te leveren voor het product of de dienst die de opdrachtgever na akkoord en betaling van de factuur wil wijzigen indien het eerdere product of dienst al gemaakt en/of geleverd is.

3.4 Indien bij schrijfcoaching de schrijfcoachklant een ingeplande coachcall wil verzetten, dient dit minimaal 24 uur van tevoren te gebeuren. Gebeurt dit in minder tijd dan 24 uur, dan telt de call als gebruikte coachcall en gaat deze van de totale aantal coachcalls af.

Artikel 4 Annuleren

4.1 Annuleringen van opdrachten dienen altijd schriftelijk te gebeuren.

4.2 Indien de opdrachtgever de opdracht wil annuleren of intrekken is deze verplicht om de al verrichte arbeid te vergoeden. Alleen na betaling voor de verrichte arbeid is het mogelijk om het (gedeeltelijke) gedane werk (bijvoorbeeld in de vorm van redactiewerk of een geschreven tekst) te kunnen ontvangen. Ook als de opdrachtgever het gedeeltelijke werk niet wil ontvangen, is deze toch verplicht te betalen voor de verrichte arbeid.

4.3 Het tijdig annuleren van een opdracht voor aanvang, dus voordat deze bevestigd en betaald is, is kosteloos indien dit bijtijds en schriftelijk gebeurt.

4.4 Indien er bij de opdrachtgever sprake is van faillissement, bedrijfsliquidatie of indien de opdrachtgever zijn verplichtingen aan de opdrachtuitvoerder niet na komt, heeft de opdrachtuitvoerder het recht om de opdracht per direct en zonder juridische tussenkomst te beëindigen, zonder een schadevergoeding of schadeloosstelling aan opdrachtgever te betalen.

4.5 Indien bij schrijfcoaching de schrijfcoachklant een ingeplande coachcall wil annuleren, dient dit minimaal 24 uur van tevoren te gebeuren. Gebeurt dit in minder tijd dan 24 uur, dan telt de geannuleerde call als gebruikte coachcall en gaat deze van de totale aantal coachcalls af.

4.6 Schrijfcoaching dient vooraf betaald te worden. Je betaalt voor de schrijfcoaching als product/dienst in het geheel, waar je een bepaald periode gebruik van kunt maken. Doorgaans 6 of 12 maanden. Indien je besluit om eerder te stoppen, omdat je al klaar bent met je manuscript, vanwege ziekte, privéredenen of andere omstandigheden, zal er geen restitutie plaatsvinden.

Artikel 5 Overmacht

5.1 In geval van overmacht aan de kant van opdrachtuitvoerder, bijvoorbeeld door ziekte, ongeval of een sterfgeval in de naaste familie, waardoor de opdracht (tijdelijk) gestaakt dient te worden, stelt de opdrachtuitvoerder de opdrachtgever hier zo spoedig mogelijk van op de hoogte. Afgesproken zal worden wanneer de werkzaamheden weer opgepakt kunnen worden. Indien dit voor de opdrachtgever (bijvoorbeeld door tijdsdruk) niet acceptabel is, kan de opdrachtgever besluiten om de opdracht schriftelijk te ontbinden. De opdrachtgever dient dan wel te betalen voor de verrichte arbeid en zal na betaling het gemaakte werk ontvangen.

Artikel 6 Vertrouwelijke informatie

6.1 Over Schrijven Gesproken gaat vertrouwelijk om met de gegeven informatie over de opdracht, het product, de te verlenen dienst of de opdrachtgever (bedrijf of persoon) zelf.

6.2 Over Schrijven Gesproken zal nooit persoonlijke gegevens aan derden verstrekken of verkopen en zal de gegevens alleen gebruiken voor het bij de opdrachtgever bekende doel.

6.3 Met het accepteren van de algemene voorwaarden gaat de opdrachtgever ermee akkoord ook vertrouwelijk om te gaan met gegevens of informatie verkregen via of over Over Schrijven Gesproken.

Artikel 7 Prijswijzigingen

7.1 Aan prijzen eerder gezien op de website of voor opdrachten gedaan in het verleden worden geen rechten ontleent.

7.2 Indien producten of diensten inhoudelijk veranderen of aangepast worden, kan de prijs op de website ook wijzigen.

7.3 Met de jaarlijkse inflatie is het mogelijk dat de prijzen verhoogt worden, of indien dit niet jaarlijks gebeurd is, dat dit op een later moment rechtgetrokken wordt.

Artikel 8 Disclaimer

8.1 Schrijfcoaching biedt geen garantie op publicatie van een boek bij een uitgeverij, noch op het schrijven van een bestseller. Dat is dan ook niet het doel van schrijfcoaching. Schrijfcoaching is bedoelt om het beste uit jezelf en je schrijven te halen en het boek van jouw dromen te schrijven.

8.2 Een geghostwrite boek biedt geen garantie op publicatie van het boek bij een uitgeverij, noch op het schrijven van een bestseller. Hoe goed een boek ook geschreven is, dit blijft moeilijk te sturen.

8.3 Bij ghostwriting van een boek via Over Schrijven Gesproken wordt de naam van de ghostwriter (Giovanna Jansen) altijd in de colofon van het boek vermeld.

8.4 Redactiewerk en het corrigeren van manuscripten is mensenwerk en een redacteur is niet feilloos. Geen enkel gepubliceerd boek is zonder fouten, door welke redacteur dan ook nagekeken. De opdrachtuitvoerder (redacteur) en Over Schrijven Gesproken zijn niet aansprakelijk voor een onverhoopt achtergebleven fout in een nagekeken manuscript.

Artikel 9 Auteursrecht

9.1 Op elk werk van Over Schrijven Gesproken is zoals vaststaat in de Nederlandse wet auteursrecht van toepassing. Teksten mogen dan ook nooit van de website van Over Schrijven Gesproken gehaald worden en gebruikt worden op de eigen website dan wel in drukwerk of boekvorm.

9.2 Op teksten geschreven voor de opdrachtgever, voor diens website, social media of drukwerk, wordt het auteursrecht verlegd naar de opdrachtgever.

9.3 Bij geghostwrite boeken ligt het auteursrecht zowel bij de ghostwriter (zie ook punt 8.3) als bij opdrachtgever onder wiens naam het boek uitgebracht wordt.

Artikel 10 Intellectueel eigendom

10.1 Bij op alle door Over Schrijven Gesproken geschreven artikelen, blogs, teksten en verhalen ligt het intellectuele eigendom bij Over Schrijven Gesproken. Idem bij alle foto’s, tekeningen, downloads, sheets, presentaties en video’s op de website van Over Schrijven Gesproken, gemaakt, ontworpen en uitgevoerd door Over Schrijven Gesproken c.q. Giovanna Jansen.

10.2 Gebruik door derden van de teksten en/of beeldmateriaal van Over Schrijven Gesproken is niet toegestaan, tenzij hiervoor schriftelijk toestemming is gevraagd en verkregen.

10.3 Over Schrijven Gesproken heeft het recht om geleverd werk uit het resultaat van een opdracht voor andere doeleinden te gebruiken, zoals voor promotie op haar website of social media. Gelet op artikel 6, zal hierbij vertrouwelijke informatie van de opdrachtgever niet openbaar worden gemaakt.

10.4 Namen van opdrachtgevers bij hun reviews en dergelijke, worden alleen in overleg met de opdrachtgever op de website van Over Schrijven Gesproken onder de betreffende review geplaatst. Indien gewenst kan een review ook anoniem geplaatst worden.

Artikel 11 Klachten

11.1 Klachten worden altijd serieus genomen en vertrouwelijk behandeld.

11.2 Klachten dienen schriftelijk ingediend te worden, binnen 14 dagen na het voltooien en afleveren van de opdracht.

11.3 Een klacht (gegrond of niet) vrijwaart de opdrachtgever niet van zijn betalingsplicht voor de geleverde dienst, opdracht of product.

11.4 Noch betekent een klacht dat er recht is op compensatie.

Artikel 12 Aansprakelijkheid

12.1 De opdrachtuitvoerder is niet aansprakelijk voor de gevolgen van fouten in de opdracht ontstaan door foutieve informatie of materialen aangeleverd door opdrachtgever.

12.2 De opdrachtuitvoerder is niet aansprakelijk voor ontevredenheid door opdrachtgever over een tekst of product waar de opdrachtgever na levering en vóór de klacht iets aan veranderd heeft.

Laatste wijziging voorwaarden: 27-7-2021

logo